Reglement Popschool

Lesrooster

Het cursusjaar loopt van 1 september t/m 30 juni.  Een volledig jaar bestaat uit 32 lessen. Korte cursussen volgen een ander rooster. De Popschool volgt het gebruikelijke vakantierooster van de regio Zuid.

Inschrijving & opzegging

Inschrijving voor lessen en cursussen kan door middel van het online inschrijfformulier. Inschrijving geeft niet automatisch recht op plaatsing. De wekelijkse lessen kunnen per 1 december of 1 maart tussentijds schriftelijk of per mail uiterlijk 3 weken vooraf aan deze datum stop gezet worden. In alle andere gevallen geldt een opzegtermijn van 2 maanden.

Aan het einde van het cursusjaar kunt u zich opnieuw inschrijven voor het volgende seizoen. Korte cursussen kunnen tot mondelinge bevestiging van de data kosteloos geannuleerd worden. Daarna bent u het volledige cursusgeld verschuldigd. Adreswijzigingen en andere mutaties dienen schriftelijk of per mail te worden doorgegeven.

Betaling

Het lesgeld kan uitsluitend worden voldaan via automatische incasso. Door het inschrijfformulier volledig in te vullen, machtigt u Popcentrum Jacobiberg om het lesgeld van uw bankrekening af te schrijven. Het lesgeld wordt in drie termijnen geïnd, eind oktober, eind januari en eind april. Voor de korte cursussen wordt het lesgeld in één keer geïncasseerd. Wanneer de incassering niet gelukt is, ontvangt u een herinnering. Als het bedrag vervolgens nog niet betaald is wordt een 2e herinnering verzonden en € 25,- administratiekosten in rekening gebracht. Tevens wordt een incassobureau ingeschakeld en wordt de cursist(e) niet meer toegelaten tot de lessen. Na het voldoen van de achterstand kunnen de lessen eventueel weer worden hervat. Jaarlijks wordt u op de hoogte gebracht van eventuele prijsstijgingen.

Plaatsingsbeleid

Het plaatsingsbeleid is erop gericht dat leerlingen zoveel mogelijk in groepsverband lessen volgen. Korte cursussen vinden doorgang bij voldoende deelnemers. Bij te weinig deelnemers kan er overwogen worden de cursus doorgang te laten vinden met minder lessen. Hiervan wordt u op de hoogte gesteld.

De band- / samenspellessen op dinsdag beginnen 6 weken na aanvang van het schooljaar. Deze tijd wordt gebruikt om de groepen samen te stellen. Een groep bestaat uit 6 leerlingen van verschillende disciplines. De bandlessen worden op dinsdag gegeven als aanvulling op de instrumentles. Als een leerling geen deel neemt aan de bandles, heeft dit geen invloed op het tarief.

Lesgeldtarieven

Bij de bandworkshop moet er rekening gehouden worden met 21% BTW voor leerlingen boven 18. Bij de reguliere lessen is het BTW tarief van 21% bij deelnemers boven 21 reeds bij de prijs inbegrepen.

Reductiemogelijkheid

  • Op vertoon van de Gelrepas bij aanvang van de cursus wordt korting verleend op één cursus per jaar aan de Popschool. Gelrepashouders tot 18 jaar kunnen een cursus volgen waarbij na de standaard eigen bijdrage (10% van de cursusprijs) maximaal € 405,- per cursusjaar wordt vergoed. Vanaf 18 jaar wordt er na de eigen bijdrage (10% van de cursusprijs) een korting gegeven van 50% tot een maximum van € 185,-.
  • Stichting Leergeld geeft voor kinderen van 4 tot 18 korting op de curussen als het gezinsinkomen lager is dan 120% van het sociaal minimum. Zie voor meer info www.leergeld.nl

Voor kinderen van 8 tot 18 die niet over een Gelrepas beschikken is er ook nog een mogelijkheid om korting te krijgen via jeugdcultuurfonds Arnhem. Meer info: www.jeugdcultuurfonds.nl

Afzien van lestijd / lesuitval

Wanneer een leerling om welke reden dan ook geen gebruik maakt van een met hem/haar afgesproken lesuur, is hij/zij desalniettemin lesgeld verschuldigd. Bij een korte afwezigheid van de docent wegens ziekte kan een les komen te vervallen (maximaal 2 lessen per jaar). Bij langdurige afwezigheid van de docent wordt voor vervanging gezorgd. Bij de korte cursussen worden de lessen bij afwezigheid van de docent altijd ingehaald.

Indien lessen uitvallen worden de leerlingen op de hoogte gesteld. Wanneer u verhinderd bent, wordt u verzocht de docent op de hoogte te stellen. Is de docent niet bereikbaar, dan kunt u terecht bij de administratie, telefoonnummer: 026 4422106.

Strippenkaarten

De strippenkaarten zijn niet overdraagbaar.
De fysieke strippenkaart of het PDF bestand is niet bindend. De afspraken met betrekking tot de lessen worden in de centrale administratie van de Jacobiberg bijgehouden.
De strippenkaarten zijn geldig tot het einde van het cursusjaar (juli). De verantwoordelijkheid om de lessen binnen het cursusjaar te plannen ligt bij de leerling. Mochten er problemen ontstaan bij het plannen van de lessen, neem dan contact op met de balie van Popcentrum Jacobiberg.

Bij een strippenkaart van 5 strippen kan maximaal eenmaal een les worden afgezegd (uiterlijk 24 uur van tevoren).
Bij een strippenkaart van 10 strippen kan maximaal twee maal een les worden afgezegd (uiterlijk 24 uur van tevoren).